Tjenester for

Privatpersoner

Vi bistår privatpersoner i ulike livsfaser og har spisskompetanse innenfor en rekke sentrale områder. Ta kontakt for å høre om hva vi kan tilby i den enkelte sak.

Kontrakter

Vi tilbyr bistand ved kontraktsinngåelse, herunder valg av kontraktsform og kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, revisjon av kontrakter og krav i forbindelse med mislighold av kontrakter.

Prosedyre og tvisteløsning

Vi bistår med forhandlinger, mekling, rettsmekling og prosedyre i sivile saker for ulike klageorganer, forliksrådene og domstolene der det er nødvendig med en rettslig avklaring.

Søknader og klage

Vi bistår privatpersoner i saker mot det offentlige, både med å søke om en rettighet eller klage, herunder innlede rettslig prosess, på avgjørelser som gjelder dine rettigheter eller ulike inngrep rettet mot deg.

Tvangsfullbyrdelse

Vi bistår i saker om midlertidig forføyning, arrest, utleggsbegjæringer, tvangsfravikelse og annen inndrivelse av krav.

Forbukersaker

Vi bistår forbrukere i saker mot profesjonelle tilbydere der det har oppstått feil og mangler ved leverte varer og/eller tjenester. Utgifter til advokatbistand i slike saker dekkes ofte av ulike forsikringer. Ta kontakt med oss for en vurdering av dette.

Fast eiendom

Vi tilbyr bistand ved kjøp og salg av fast eiendom, mangelskrav etter avhendingsloven, krav mot profesjonelle etter bustadoppførings- og håndverkertjenesteloven, nabokrangler, samt ved etablering, oppfølging og avslutning av ulike servitutter og tomtefesteavtaler mv.

Arv

Vi bistår med gode råd i situasjoner der verdier skal fordeles i live eller etter død, herunder om hvilke regler som gjelder, hvilket mulighetsrom man har, samt utarbeidelse av de nødvendige dokumenter for fordeling av verdier, herunder gavebrev, testamenter og fremtidsfullmakter. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom arvinger, eller arvinger og foreldre mv., så bistår vi både med rådgivning og en eventuell rettslig avklaring dersom dette er nødvendig.

Familie

Vi tilbyr rådgivning om hvilke regler som gjelder for samboeres og ektefelles formuesforhold og hvilke krav man kan ha, både så lenge samboerskap og ekteskap består, og spesielt når de opphører ved samlivsbrudd eller skilsmisse. Vi utarbeider samboerkontrakter og ektepakter, samt bistår med rettslig avklaring av hvordan deling av verdier skal skje, samt hvordan forholdet til barn og spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær skal håndteres mellom partene.

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, eller for et uforpliktende tilbud. Du er også velkommen til besøke oss i våre lokaler i Kirkenes.

Direkte kontakt

Sosiale nettverk